Other Remia websites
Remia, altijd een feest!

Voorwaarden

Welkom op de officiële website van Remia. Deze site dient als informatiebron over de producten, acties en activiteiten van Remia en over de organisatie en fungeert daarbij als verdieping en aanvulling van de service die Remia aan haar consumenten en relaties biedt. Op deze site zijn de volgende gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en de disclaimer van Remia van toepassing.

Privacybeleid

Remia hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de Remia websites.

Algemeen

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden enkele kenmerken van uw opvragingen mogelijk in logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een beperkte periode bewaard. Voor iedere pagina die u bezoekt op de websites kunnen gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld via Google Analytics. Gegegevens die worden bewaard zijn onder meer url, ip, tijdstip, user-agent, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Er wordt niet nagegaan wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. De gegevens die u achterlaat via formulieren, worden niet zomaar of zonder toestemming gebruikt om u aanbiedeningen of andere berichten al dan niet via e-mail te sturen. Remia stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Cookies

Onze websites kunnen cookies gebruiken die worden gebruikt om kleine hoeveelheden data client-side te bewaren. Deze worden met name gebruikt om bepaalde instellingen voor een volgend website bezoek te onthouden, of om voor het functioneren van onze websites benodigde gegevens van de ene pagina naar de andere over te dragen. Cookies worden op onze websites niet gebruikt om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen en/of games).

Google Analytics

Onze websites kunnen gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Remia te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google, waarschijnlijk in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie (voor zover wij weten) om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende een onbepaalde periode bewaard. Uw e-mailadres wordt uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Formulieren

Wanneer u op een willekeurig formulier een e-mailadres invult, of een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures voor onbepaalde tijd kan worden bewaard.

Citaten en publicatie van gegevens

Wanneer u voor één van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Remia stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Remia

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Remia dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Remia.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die beschikbaar is op het gedeelte van de website dat alleen voor gemachtigden toegankelijk is middels een gebruikersnaam en een password, is niet-publiek en exclusief voor hen via Remia de beschikking hebben gekregen over een gebruikersnaam en password. Om die reden is het bovengenoemde die over een gebruikersnaam en password beschikken niet toegestaan om deze gegevens aan anderen over te dragen en/of te doen beschikken zonder dat een bevoegde persoon van Remia daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien een password, om welke reden dan ook, aan anderen dan aan degene aan wie het password is toegekend, bekend is geworden, dan is het de verantwoording van het oorspronkelijke eigenaar zelf aan wie het password is toegekend om onmiddellijk Remia schriftelijk te informeren en een verzoek in te dienen om het password te veranderen.

Downloads

Alle software en documenten die vanaf de website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Remia of haar licentiegevers. Het mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden door Remia. Remia, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Remia is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.